Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Belső rendszabályzat

ISKOLAI BELSŐ RENDSZABÁLYZAT

Jóváhagyta a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum Vezetőtanácsa, 2o16. november 22.-én, az
intézmény Pedagógiai Tanácsának 2o16. október 16.-i  gyűlésén való előzetes megvitatás után.

 
REGULAMENTUL INTERN
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar în conformitate cu Ordinul nr. 5079/2016 și ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii și Hotârirea Guvenamentală 44 din 2016 , respectiv Statutul Elevului

Art. 2. Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul liceului de Arte „Dr. Palló Imre”,Odorheiu-Secuiesc şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă şi de secretariat.

Art. 3. (1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic.(Hadnagy Kamilla, Tifán Csaba, Goró Mária, Buta Elena, Simó Melinda)

(2) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se poate supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinților/asociației părinților, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul deadministrație.

(4) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ se îndosariază la bibliotecă. Învățătorii/profesorii pentru învățământul primar/profesorii diriginți au obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare, și să afișeze un rezumat corespunzător nivelului de vârstă al elevilor la afișierul clasei.

Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legaliși elevii majori își vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederileregulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ.

(5) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcți onare al unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. Anexa 10

(6) Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare și vor fi supuse procedurilor de avizare și aprobare prevăzute în prezentul Regulament.

Art. 4. Acest regulament se aplică în incinta şi în curtea şcolii pentru tot personalul salariat al şcolii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor.

Art. 5. Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă.

Art. 6. În unitate sunt interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea șidesfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate.

CAPITOLUL II
Organizarea unităţii de învăţământ

Art. 7. Liceul de Arte „dr. Palló Imre” cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:

 1. a) act de înființare – ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și respectă prevederile legislației în vigoare;
 2. b) dispune de patrimoniu în administrare (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
 3. c) cod de identitate fiscală (CIF);
 4. d) cont în Trezoreria Statului;
 5. e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației Naționaleși cu denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de învățământ școlarizat.

(2) Liceul de Arte „Dr. Palló Imre” își desfășoară activitatea în două clădiri: clădirea A din str. Kossuth Lajos nr.41, unde se țin orele de specialitate muzică, respectiv clădirea B, din strada Petőfi Sándor unde au loc orele de specialitate arte plastice și disciplinele generale.

(3) Liceul de Arte „Dr. Palló Imre” cuprinde formele de învăţământ: primar (cls. 0-IV), gimnazial (cls. V-VIII). și liceal (IX-XII)

Art. 8. (1) Durata orei de curs este 50 minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră de curs

(2) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, la propunerea bine fundamentată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie.

(3) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în intervalul 8.00 – 1600. Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.

Art. 9. Accesul elevilor în şcoală se face pe baza carnetului de elev.

Art. 10. Prezenţa în şcoală în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire suplimentară, este permisă numai cu acordul directorului unităţii.

Art. 11 (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor (Anexa 1) la punctul de pază şi control şi a înmânării ecusonului „VIZITATOR” (Anexa 2). Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia să îl poarte la vedere pe toată perioada rămânerii în unitatea şcolară şi să îl restituie la punctul de control în momentul părăsirii unităţii.

(2) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face numai după aprobarea conducerii scolii

Art. 12. Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice.

Art. 13. Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical al şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi/tutori.(excepție ciclul liceal)

Art. 14. Înscrierea elevilor la Liceul de Arte „Dr.Palló Imre”se face pe baza unei cereri scrise, adresată directorului unităţii şi înregistrată la serviciul secretariat la fiecare început de ciclu şcolar ,sau în cazul transferului din altă unitate şcolară.

Art. 15. Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de planul de şcolarizare, de limbile străine moderne studiate de elevi şi de opţiunile acestora.

Art. 16. Clasele şi grupele pentru Curriculum la Dispoziţia Şcolii (CDŞ) se formează înfuncţie de opţiunile elevilor/părinților, de spaţiul existent în şcoală şi de resursele umane.

Art. 17. În Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” funcţionează diferite comisii metodice/catedre

şi anume:

 • Comisia metodică a profesorilor de învățământ primar
 • Comisia metodică limba şi comunicare
 • Comisia metodică matematică și științe;
 • Comisia metodică istorie și om și societate;
 • Comisia metodică educație fizică
 • Comisia metodică arte plastice
 • Comisia metodică a profesorilor diriginți
 • Comisia metodică teoria muzicii
 • Comisia metodică pian
 • Comisia metodică vioară
 • Comisia metodică instrumente cu corzi grave
 • Comisia metodică instrument suflat
 • Comisia metodică canto

Componența comisiilor metodice/catedrelor metodice este aprobată de către consiliul profesoral.

(2) Responsabilii comisiilor metodice/catedrelor sunt stabiliţi în şedinţa comisiei metodice/catedrei, la începutul fiecărui an şcolar, şi numiţi prin decizie a directorului unităţii.

(3) La sfârşitul fiecărui semestru responsabilii comisiilor metodice trebuie să prezinte către Consiliul de administraţie un raport de activitate al comisiei.

Art. 18. În Liceul de Arte „Dr.Palló Imre”funcţionează comisii de lucru cu caracter permanent şi temporar, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă este stabilită la începutul fiecărui an şcolar în cadrul şedinţei Consiliului de administraţie. Lista comisiilor de lucru este cuprinsă în Anexa 3 a prezentului regulament.

Art. 19. În cadrul şcolii funcţionează biblioteca şcolară pe baza regulamentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale

Art. 20. În cadrul şcolii, funcţionează Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, aflat sub coordonarea şi monitorizarea Centrului Județean de Resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE).

Art. 21. În cadrul şcolii, funcţionează Cabinetul medical.

Art. 22. În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III
Conducerea şcolii

Art. 23. Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” este condusă de Consiliul de administraţie, de director şi director-adjunct. În activitatea pe care o desfăşoară, Consiliul de administraţie şi directorii conlucrează cu Consiliul profesoral, cu Comitetul de părinţi, cu Consiliul şcolar al elevilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

SECŢIUNEA I
Consiliul de administraţie

Art. 24. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 93 şi art. 96, şi Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie stabilită prin ordin al ministrului Educaţiei Naționale.

Art. 25. Consiliul de administraţie este organ de conducere al Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” şi este alcătuit din 9 membri, astfel: 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai Consiliului Local şi 1 reprezentant al părinţilor.și un reprezentant al Consliului elevilor.

Directorul este membru de drept al Consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt alese prin vot secret în şedinţa consiliului profesoral.

Art. 26. (1) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, de regulă reprezentantul sindicatului reprezentativ din școală.

(2) La şedinţele Consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi.

Art. 27 Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în capitolul 4 din

Metodologia de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014.

Art. 28. Pe parcursul exercitării mandatului, cadrele didactice din Consiliul de administraţie, nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

SECŢIUNEA II
Directorul

Art. 29. Directorul exercită conducerea executivă a Liceului de Arte „Dr.Palló Imre”şi reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

Art. 30. Ocuparea funcţiei de director şi director-adjunct se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 31. Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, al. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Titlul III capitolul III din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

Art. 32. În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu.

Art. 33. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral.

Art. 34. Directorul elaborează Planul de dezvoltare instituţională (PDI) şi îl supune spre aprobare Consiliului de administraţie.

Art. 35. Directorul prezintă anual un raport asupra calității educaţiei în Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” ,întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității. Raportul, aprobat de Consiliul de administrație, este prezentat în fața Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a Inspectoratului Școlar Județean Harghita.

Art. 36. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului.

Art. 37. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, pe cele stabilite prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.

SECŢIUNEA III
Consiliul profesoral

Art. 38. Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice din Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” şi este prezidat de către directorul şcolii.

Art. 39. Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul şcolii şi aprobate în prima şedinţă a Consiliului profesoral de la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 40. Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt cele prevăzute în art. 98, al. (2), dinLegea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în art. 58 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar.

Art. 41.La şedinţele Consiliului profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.

Directorul ţine evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele Consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune Consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă.

Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când

este invitat.

Art. 42. La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai Consiliului şcolar al elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. La sfârşitul fiecărei şedinţe, toţi membrii Consiliului profesoral  invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

Art. 43. Directorul şcolii numeşte prin decizie secretarul Consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice,care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor Consilului profesoral.

CAPITOLUL IV
Personalul școlii

Art. 44. Personalul din Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic și administrativ.

Art. 45. Personalul din Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil, îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată și familială a acestuia.

Art. 46. Personalul din şcoală are dreptul și obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevilor.

Art. 47. Personalului din şcoală îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum

şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.

Art. 48. (1) Selecţia personalului din Liceul de Arte „Dr.Palló Imre”  se face prin concurs/examen, conform normelor specifice în vigoare.

(2) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul şcolii.

SECŢIUNEA I
Personalul didactic

Art. 49. Personalul didactic din Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” cuprinde pesoanele

responsabile cu instruirea şi educaţia (profesor, profesor pentru învăţământ primar, profesor psihopedagog).

Art. 50. (1) Personalul didactic din Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” este împărţit în 13  comisii metodice/catedre, formate din minim trei membri menţionate la art. 17,din prezentul regulament.

(2) Atribuţiile comisiei metodice/catedrei sunt cele precizate în art. 66 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar

(3) Şedinţele comisiei metodice/catedrei se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul şcolii sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezenţa la activităţile comisiei metodice este obligatorie pentru membrii acesteia.

Absenţa nemotivată de la şedinţele comisiei metodice se consideră abatere disciplinară.

(4) Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră.

(5) Responsabilul comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de

specialitate pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Responsabilul comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director/director adjunct şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi în şcoală sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor – elev.

(6) Conţinutul dosarului comisiei metodice se găseşte în Anexa 4 a prezentului regulament.

Art. 51. Cadrele didactice din Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” au următoarele

drepturi:

 1. a) beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 zile lucrătoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către Consiliul de administraţie, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al scolii;
 2. b) beneficiază de câte două zile de concediu cu plată pentru fiecare zi de weekend în care a fost prezent la olimpiadele pe sector şi municipiu;sau excursii aprobate de IȘJHR
 3. c) beneficiază de gradaţie de merit acordată prin concurs, potrivit metodologiei şi criteriilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 4. d) lansează proiecte şi participă la desfăşurarea lor;
 5. e) dreptul la iniţiativă profesională, care constă în:
 • conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
 • utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
 • punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
 • organizarea cu elevii a unor activităţi extracurriculare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;
 • înfiinţarea în şcoală a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legislaţiei în vigoare;
 • participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, după caz, a Contractului colectiv de muncă;
 1. f) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didactice, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă, respectiv în timpul asistenţelor la oră efectuate de responsabilul comisiei metodice şi conducerea şcolii;
 2. g) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce şi a directorului şcolii. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;
 3. h) personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul public şi în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti;
 4. i) personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii;
 5. j) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi al şcolii, precum şi demnitatea profesiei de educator;
 6. k) personalul didactic poate beneficia, din fonduri extrabugetare sau din sponsorizări, de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice, cu aprobarea Consiliului de administraţie al şcolii.

Art. 52. Cadrele didactice  din Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” au următoarele obligaţii:

 1. a) personalul didactic este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimium 90 de credite profesionale transferabile;
 2. b) cadrele didactice sunt obligate să prezinte la cabinetul medical certificatul medical eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, împreună cu Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate necesară funcţionării în sistemul de învăţământ;
 3. c) este interzis cadrelor didactice să desfăşoare activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt:
 • prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta şcolii sau în zona limitrofă;
 • comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
 • practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului;
 1. d) cadrele didactice trebuie să vină la timp la orele de curs sau la serviciul pe şcoală, iar la intrarea la ore să aibă întotdeauna catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile repetate la orele de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
 2. e) cadrele didactice sunt obligate să comunice elevilor notele acordate şi să le consemneze în carnetul de elev;
 3. f) le este interzis cadrelor didactice să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora; astfel de practici, dovedite, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;
 4. g) cadrele didactice sunt obligate să verifice la fiecare oră îmbrăcămintea elevilor, iar în lipsa unei ținute adecvate, elevul va fi sancționat conform Anexei 10 punctul 1;
 5. h) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă, indicându-se subiectul lecţiei respective; sunt interzise orice fel de consemnări/modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director;
 6. i) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii şcolii în maximum 20 zile de la începerea anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice;
 7. j) cadrele didactice sunt obligate să anunţe în timp util conducerea şcolii în cazul absenţei de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;
 8. k) cadrele didactice sunt obligate să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai în scopuri educaţionale;
 9. l) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului şcolii în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
 10. m) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinţii sau cu alte persoane referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice;
 11. n) niciun cadru didactic nu are voie să se substituie dirigintelui/învăţătorului clasei şi să motiveze absenţe, să comunice note, să comenteze situaţii din catalog; toate aceste situaţii se vor limita la rubrica disciplinei pe care o predă;
 12. o) la fiecare oră de curs cadrul didactic părăseşte ultimul sala; solicitând elevilor să iasă în curtea școlii.( cu privire la condițiile meteorologice)
 13. p) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinţii atunci când sunt solicitate de profesorii diriginţi, de învăţători sau de conducerea şcolii;
 14. q) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale Consilului profesoral al clasei;
 15. r) fumatul este interzis în unitatea de învăţământ;
 16. s) fiecare cadru didactic trebuie să deţină un portofoliu personal; conţinutul portofoliului personal al cadrului didactic se găseşte în Anexa 5 a prezentului regulament;
 17. t) serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator important în evaluarea activităţii; refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere disciplinară.

Art. 53. În funcţie de gravitatea abaterilor, personalul didactic poate primi următoarele sancţiuni:

 1. a) observaţie scrisă;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
 4. d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 luni, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
 5. e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
 6. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 54.(1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui semestru.

(2) Activitatea profesorului de serviciu se va desfăşura conform graficului afișat în cancelarie și la afișier Programul profesorului de serviciu repartizat la prima ora dimineață începe la ora 7. 45, iar programul profesorului de serviciu repartizat pe a cincea oră de  începe la 11. 50.

(3) Profesorul de serviciu este membru temporar al Comisiei pentru Siguranță și Disciplină  Școlară şi are următoarele atribuţii:

 1. a) controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor pe baza carnetului de elev în şcoală la începutul programului şi pe parcursul acestuia; neregulile constatate se vor transmite dirigintelui și Comisiei pentru Siguranță și Disciplină Școlară
 2. b) verifică ţinuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă;
 3. c) Profesorul care termină serviciul, ȋmpreună cu cel care ȋncepe serviciul asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor
 4. d) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la sfârşitul orelor de curs;
 5. e) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice din cancelarie;
 6. f) verifică prezenţa elevilor de serviciu în şcoală şi le prelucrează atribuţiile ce le revin;
 7. g) verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu directorul adjunct;
 8. h) verifică ordinea şi disciplina în pauze; adică verifică dacă profesorul care iese de la clasă a solicitat elevilor să iasă în curtea școlii.
 9. i) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea scolii;
 10. j) supraveghează persoanele străine intrate în şcoală;
 11. k) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul.
 12. l) neîndeplinirea atribuțiilor de profesor de serviciu duce la emiterea notei de serviciu;

Art. 55.(1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de către Consiliul de administraţie, după consultarea consiliului profesoral, la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului.

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a directorului cu această responsabilitate.

(3) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadre didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică

(4) Atribuţiile şi responsabilităţiile sunt precizate în art.76 și 77 din ROFUIP:

 1. a) coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei;
 2. b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;
 3. c) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
 4. d) prezintă elevilor şi părinţilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul fiecărui an şcolar;
 5. e) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a acestuia;
 6. f) întocmeşte planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi orientare şi le predă spre avizare responsabilului Comisiei diriginţilor;
 7. g) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului;
 8. h) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical, precum şi a cererilor personale ale părinţilor/tutorilor;
 9. i) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii clasei;
 10. j) informează în scris familiile elevilor corigenţi sau repetenţi, care au primit sancţiuni disciplinare sau care nu şi-au încheiat situaţia şcolară;
 11. k) stabileşte împreună cu Consiliul profesoral al clasei nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7.00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave;
 12. l) organizează semestrial sau ori de câte ori este necesar, întâlniri şi discuţii cu părinţii şi se consultă cu aceştia în legătură cu cauzele şi măsurile care vizează procesul şcolar al copiilor lor;
 13. m) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 14. n) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament şi în celelalte regulamente în vigoare;
 15. o) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi extraşcolare;
 16. p) calculează media generală anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi distincţiilor, potrivit prezentului regulament şi a celorlalte regulamente în vigoare;
 17. q) consemnează în carnetele elevilor mediile semestriale şi anuale;
 18. r) prezintă Consiliului profesoral, raportul asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului sau anului şcolar;
 19. s) întocmeşte mapa (portofoliul) dirigintelui, al cărei conţinut se regăseşte în Anexa 6 a prezentului regulament;
 20. t) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea şcolii, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

(5) Atribuţiile şi responsabilităţile profesorului diriginte sunt şi atribuţii şi responsabilităţi ale profesorului pentru învăţământ primar (învăţător).

Art. 56. (1) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la alegerea consiliului profesoral.

(2) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor MECȘ privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar

(3) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul şcolii în colaborare cu responsabilul comisiei diriginţilor şi cel al comisiei de învăţământ primar, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului şcolar al elevilor.

(4) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prezintă Consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a şcolii.

(5) Atribuțiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt stabilite de ROFUIP prin art.69.

SECŢIUNEA II
Personalul didactic auxiliar

Art. 57. În Liceul de Arte „Dr.Palló Imre” personalul didactic auxiliar şi nedidactic este format din: bibliotecari, informatician, compartimentul secretariat, administrație şi compartimentul financiar.

Art. 58. Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului regulament, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu actele normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii, precum şi ale altor prevederi şi regulamente în vigoare.

Art. 59 (1) Personalul didactic auxiliar beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.

(2)Poate beneficia de maxim două zile de învoire pe semestru pentru situații neprevăzute. pentru restul situațiilor, învoirea se face doar cu găsirea unui înlocuitor pentru zilele solicitate; Dacă solicitantul nu reușește să găsească un înlocuitor, atunci poate solicita concediu fără plată conform articolului 29 din Contractul Colectiv de muncă.

Art. 60. Personalul didactic auxiliar are următoarele obligaţii:

 1. a) personalul didactic auxiliar este obligat să respecte programul stabilit pentru fiecare compartiment; atribuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar sunt cuprinse în fişa postului;
 2. b) personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral la care se discută probleme legate de compartimentele în care îşi desfăşoară activitatea sau atunci când sunt solicitaţi să participe de către director;
 3. c) personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ţinută şi o comportare ireproşabilă în relaţiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, personalul nedidactic a şcolii, precum şi cu orice persoană din afara instituţiei;
 4. d) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a răspunde la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;
 5. e) Întregul personal didactic are obligaţia să participe la cursurile de formare iniţiate de conducerea şcolii, de inspectoratul şcolar sau de Casa Corpului Didactic, în conformitate cu specializarea şi compartimentul în care activează;
 6. f) Întreg personalul didactic auxiliar este obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care privesc strict instituţia sau personalul instituţiei.
 7. g) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă, consemnând cu exactitate activităţile desfăşurate în ziua respectivă;
 8. h) întreg personalul didactic auxiliar are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.

Art. 61. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul didactic auxiliar, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului didactic auxiliar, duce automat la aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

 1. a) observaţie scrisă;
 2. b) avertisment;
 3. c) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
 4. d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art. 62. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.

(3) Atribuţiile bibliotecarului sunt:

 1. a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale;
 2. b) elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul acesteia şi regulile PSI;
 3. c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;
 4. d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;
 5. e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
 6. f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
 7. g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
 8. h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ.
 9. i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor;
 10. j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ;
 11. k) îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute în fişa postului sau trasate de directorul şcolii.

(4) Orarul de funcţionare al bibliotecii este aprobat de directorul şcolii.

Art. 63.(1) Compartimentul secretariat este condus de secretarul şi este subordonat directorului şcolii.

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte pesoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Serviciul secretariat exercită următoarele atribuţii şi responabiliăţi, conform art. 82 din ROFUIP:

 1. a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;
 2. b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;
 3. c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității;
 4. d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;
 5. e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare sau de fișa postului;
 6. f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;
 7. g) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice;
 8. h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice;
 9. i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;
 10. j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit legislației în vigoare sau fișei postului;
 11. k) întocmirea statelor de personal;
 12. l) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ;
 13. m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
 14. n) gestionarea corespondenței unității de învățământ;
 15. o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 16. p) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa
 17. s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.
 18. t) secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica de prezență, fiind responsabil cu siguranța acesteia.
 19. u) secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor.
 20. v) în perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat.
 21. w) în situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.
 22. x) se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și aoricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale.

(4) Secretariatul asigură de regulă permanenţa pe întreaga desfăşurare a orelor de curs.

(5) În perioada vacanţelor şcolare cataloagele se păstrează la secretariat.

(6) La terminarea studiilor sau în cazul transferurilor din şcoală elevii trebuie să prezinte la secretariat o adeverinţă eliberată de bibliotecarul şcolii din care să reiasă că nu au cărţi nerestituite.

(9) Carnetele şi legitimaţiile de elev se eliberează şi vizează doar prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.

(10) Se interzice eliberarea adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror documente școlare, de condiționarea obținerii de beneficii materiale.

Art. 64. (1) Compartimentul financiar este condus de contabil şi este subordonat directorului şcolii.

(2) Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități conform art.85 din ROFUIP:

 1. a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;
 2. b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație
 3. c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
 4. d) informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;
 5. e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
 6. f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;
 7. g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
 8. h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;
 9. i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;
 10. j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
 11. k) implementarea procedurilor de contabilitate;
 12. l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, prin care se angajează fondurile unității;
 13. m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
 14. n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
 15. o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Art. 65. (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii (de întreţinere şi îngrijire, de pază, muncitori).

(2) Serviciul de administraţie este condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat directorului şcolii.

(3) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, conform art.90 din ROFUIP:

 1. a) gestionarea bazei materiale;
 2. b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;
 3. c) întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
 4. d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;
 5. e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
 6. f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
 7. g) evidența consumului de materiale;
 8. h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;
 9. i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;
 10. j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

(4) Întregul inventar mobil şi imobil al şcolii se trece în registrul inventar al acestuia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor care aparţin şcolii se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.

(5) Personalul de îngrijire răspunde de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către administrator sau director. Programul personalului de îngrijire este stabilit de către administrator şi aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului. Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini trasate de director.

(6) Paza şi controlul accesului în şcoală se face cu personal specializat şi autorizat de unitatea teritorială de poliţie, în baza planului propriu de pază al şcolii. Personalul de pază şi control are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în şcoală,  notând în Registrul vizitatorilor (Anexa 1), care se află permanent la punctul de control,identitatea şi scopul vizitei. Accesul persoanelor în incinta şcolii se face conform precizărilor art. 11-12 din prezentul regulament. Administratorul întocmeşte graficul lunar de serviciu pentru personalul de pază, care este avizat de director.

Art. 66. (1) Personalul nedidactic beneficiază de toate drepturile stipulate de legislaţia în vigoare.

Art. 67.(1) Personalul nedidactic are următoarele obligaţii:

 1. a) personalul nedidactic este obligat să respecte programul zilnic stabilit de conducerea şcolii împreună cu şeful compartimentului administrativ;
 2. b) personalul nedidactic are obligaţia de a asigura securitatea şcolii, conform programului de lucru şi atribuţiilor din fişa postului;
 3. c) personalul nedidactic asigură igienizarea şi întreţinerea şcolii la nivelul sectoarelor repartizate de administrator şi în conformitate cu fişa postului;
 4. d) personalul nedidactic are obligaţia să răspundă la toate solicitările venite din partea conducerii şcolii, considerate de interes major pentru instituţie;
 5. e) personalul nedidactic este obligat să aibă un comportament civilizat faţă de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, părinţi şi faţă de orice persoană care intră în şcoală;
 6. f) este interzis personalului nedidactic să utilizeze baza materială a şcolii în alte scopuri decât cele legate de interesele instituţiei;
 7. g) întreg personalul nedidactic are obligaţia de a prezenta la începutul anului şcolar carnetul de sănătate, vizat la zi.

(2) Atrbuţiile, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului nedidactic sunt cuprinse în fişa postului.

Art. 68. Nerespectarea prevederilor actualului regulament, a prevederilor altor legi şi regulamente în vigoare cu referire la personalul nedidactic, cât şi a sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului personalului nedidactic, atrage după sine aplicarea următoarelor sancţiuni, în funcţie de gravitatea şi numărul abaterilor:

 1. a) observaţie individuală verbală;
 2. b) avertisment scris;
 3. c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
 4. d) reducerea salariului de bază cu 5-10%, pe o perioadă de 1-3 luni;
 5. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
  CAPITOLUL V
  Elevii
  SECŢIUNEA I
  Dispoziţii generale

Art. 69. (1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale.

(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul şcolii.

(3) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.

(4) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(5) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.

(6) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(7) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității.

(8) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului și sunt păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.

Art. 70. Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de către şcoală, prin intermediul profesorilor diriginţi şi al profesorilor pentru învăţământ primar.

Art. 71. Elevii dinLiceul de Arte „dr. Palló Imre” au ca organizaţie reprezentativă Consiliul Reprezentativ al elevilor. Procedura de constituire şi atribuţiile Consiliului şcolar al elevilor se găsesc în art. 166 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar.

Art. 72. – Evaluarea elevilor se face conform prevederilor art. 71 – 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale capitolului III, Titlul VII din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, precum şi ale altor acte normative. Statutul Elevilor

SECŢIUNEA II
Consiliul elevilor

Art. 73.Consiliul reprezentativ al Elevilor este alcătuit din reprezentanţii fiecărei clase din şcoală (câte un elev din fiecare clasă). Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor. Dintre membrii săi consiliul va alege un Preşedinte (elev), un vicepreşedinte (elev) şi un secretar (elev) pe toată durata unui an şcolar.

Art. 74. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor în prima oră de consiliere de la începutul fiecărui an şcolar. Votul va fi secret iar elevii îşi vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot şi le este interzis amestecul sau influenţarea deciziei elevilor.

Art. 75. Întrunirile consiliului elevilor se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este cazul, fiind prezidat de preşedinte şi de reprezentantul cadrelor didactice.

Art. 76.Toţi membrii consiliului au obligaţia de a participa la toate întruniri, iar când din motive obiective nu pot participa, aceştia au obligaţia de a nominaliza un înlocuitor şi de a anunţa secretarul Consiliului.

Art. 77. Preşedintele consiliului elevilor, precum şi cadrul didactic desemnat să coordoneze activitatea acestuia au obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al şcolii toate problemele discutate în cadrul şedinţelor consiliului.

Art. 78. Toate propunerile avansate de către consiliul elevilor vor fi notate de către secretar, care va întocmi un proces verbal şi va avea obligaţia să expună într-un loc public rezumatul acestuia.

Art. 79. Fiecare membru al consiliului elevilor, inclusiv preşedintele şi secretarul are dreptul de a vota prin DA sau NU sau să se abţină de la vot. Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea mâinii, în funcţie de hotărârea consiliului.

Art. 80. Membrii consiliului trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Consiliu şi să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilor luate.

Art. 81. Membrii consiliului au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte şi vor raporta clasei toate discuţiile purtate referitor la chestiunile în cauză.

Art. 82. Secretarul consiliului va întocmi un dosar al întrunirilor, care va fi accesibil tuturor elevilor.

Art. 83. Secretarul consiliului are responsabilitatea întocmirii ordinei de zi a întrunirilor şi de a aduce la cunoştinţă membrilor cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea întrunirii. Preşedintele are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anunţată şi parcurgerea ei integrală.

Art. 84. Preşedintele consiliului are datoria de a asigura desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare.

Art.85. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ curricular şi extracurricular, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt de competența şcolii ca desfăşurare.

SECŢIUNEA III
Drepturile elevilor

Art. 86. Elevii  din Liceul de Arte „dr. Palló Imre”se bucură de toate drepturileconstituţionale, precum şi de drepturi conferite de Statul Elevului.

Art. 87. Elevii din dinLiceul de Arte „dr. Palló Imre” beneficiază de învăţământ gratuit. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 88.(1) Elevii din învăţământul cu frecvenţă beneficiază de diverse tipuri de burse:de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social. Criteriile de acordare a burselor se găsesc în Metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice

(2) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale şcolii.

(3) Elevii cu performanţe şcolare, cei cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive pot beneficia de premii, burse, locuri în tabere şi alte stimulente oferite de stat sau din fondurile extrabugetare ale şcolii.

(4) Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru o atitudine civică exemplară.

Art. 89.Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afara orelor de curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială

Art. 90. Elevii au dreptul la asistenţă medicală gratuită în şcoală, prin cabinetul medical şcolar.

Art. 91. Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul şcolii, în cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionarea acestora.

Art. 92. (1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de director.

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara programului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală, la cererea grupului ţintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor.

Art. 93. Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului,  reviste/publicaţii şcolare proprii, al căror conţinut nu afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului

regulament şi a altor regulamente şcolare.

Art. 94. Elevii au şi alte drepturi prevăzute în ROFUIP Titlul VII

SECŢIUNEA III
Obligaţiile elevilor

Art. 95. (1) Elevii de la învăţământul cu frecvenţă au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să intre în clasă imediat după ce s-a sunat, aşteptând în linişte începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare şi de a dobândi competenţele care determină profilul de formare a lor.

Art. 96. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:

 1. a) legile statului;
 2. b) prezentul regulament şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
 3. c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
 4. d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
 5. e) normele de protecţie civilă;
 6. f) normele de protecţie a mediului.

Art. 97.(1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în şcoală, cât şi în afara ei.

(2) Prin „comportament civilizat” se înţelege:

 1. a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic; o formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită;
 2. b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală, etc.);
 3. c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri ce le-ar putea periclita integritatea corporală;
 4. d) rezolvarea situaţiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului, etc.);
 5. e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei;
 6. f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului.

(3) „Ţinuta decentă” presupune:

 1. a) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi, părul îngrijit şi nevopsit; băieţii nu au voie să poarte accesorii în exces;
 2. c) ţinuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces; fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite (eventual în culori naturale, pastelate), nu au voie să se machieze strident,
 3. d) atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri şi tatuaje vizibile.

Art. 98. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte la intrare în școală și cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu situaţia lor şcolară.

Art. 99. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi lucru se cere şi în cazul cărţilor împrumutate de la biblioteaca şcolii şi restituirea lor la termenul stabilit.

Art. 100. Elevii au obligaţia să păstreze curăţenia în sălile de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare, în toate spaţiile destinate activităţilor artistice și sportive şi în curţile interioare. La sfârșitul orelor de curs elevii sunt obligați să pună scaunele pe mese.

Art. 101.(1) Intrarea la cursuri a elevilor din clădirea B se face pe scara destinată lor

(2) Accesul elevilor în şcoală se face pe baza carnetului de elev.

Art. 102. În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin intermediul elevului de serviciu, iar staţionarea elevilor pe holul din faţa cancelariei este interzisă. În timpul pauzelor, elevii sunt obligați să părăsească sala de clasă.

Art. 103. Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea persoanelor autorizate.

Art. 104. Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a laboratoarelor și a sălii de sport, prezentate de profesorii de specialitate.

Art. 105. a) Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical a şcolii, învoire scrisă de la părinte/tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. În toate cazurile menţionate mai sus elevii nu pot părăsi şcoala decât însoţiţi de către părinţi/tutori.(excepție ciclul liceal)

 1. b) Elevii care nu solicită frecventarea orei de religie vor desfăşura activități la bibliotecă ȋntre orele 8.00 – 16.00 supravegheat de bibliotecar.

Art. 106. Toţi elevii din clasele VII–a  și a VIII –a din învățământul gimnazial, și cei din învățământul liceal sunt obligaţi să efectueze serviciul pe şcoală, conform graficului stabilit .

Art. 107. Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor art. 101 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar şi Procedurii pentru motivarea absenţelor elevilor, prezentată în Anexa 7 a prezentului

regulament.

Art. 108. Este interzis elevilor:

 1. a) să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
 2. b) să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
 3. c) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 4. d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
 5. e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 6. f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul şcolii şi în afara acesteia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
 7. g) să introducă și să facă uz în perimetrul şcolii de orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului şcolii;
 8. h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
 9. i) să utilizeze telefoanele mobile (excepție cu acordul cadrului didactic) în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor;
 10. j) să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului;
 11. k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii;
 12. l) să aibă ţinută, limbaj, comportamente jignitoare de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;
 13. m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
 14. n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;
 15. o) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul directorului;
 16. p) să insulte și/sau să hărțuiască colegii, cadrele didactice sau alte persoane în incinta sau în afara perimetrului școlar;
 17. q) să aibă o atitudine de amenințare pentru siguranța celorlalți elevi și/sau a personalului școlii.
 18. r) să aducă în incinta şcolii persoane străine care pot tulbura activitatea unităţii şcolare;
 19. s) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta şcolii sau în spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport);
 20. t) să circule pe scara profesorilor;
 21. u) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

Art. 109.(1) Serviciul pe scoală va fi asigurat de un elev, conform unei planificări semestriale a claselor stabilite de comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi avizată de conducerea şcolii.

(2) Diriginţii claselor vor transmite la responsabilul pe şcoală, cu minimum 3 zile înainte de începerea serviciului pe şcoală tabelul nominal al elevilor de serviciu, pe posturi.

(3) Elevii nu au dreptul să facă schimbări în planificare decât cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrări scrise, grupa de serviciu va fi înlocuită în bloc de o grupă din altă clasă stabilită de profesorii de serviciu pe şcoală şi consemnat în registrul serviciului pe şcoală.

(4) Elevul de serviciu pe şcoală are următoarele atribuţii şi îndatoriri: –  Se abrogă acest punct

 1. a) este persoană oficială, reprezentând „cartea de vizită” a şcolii în faţa vizitatorilor;
 2. b) se prezintă la şcoală la ora 7.45
 3. c) se subordonează profesorului de serviciu, cu care ia legătura la începutul programului şi care îl va instrui cu privre la activitatea din ziua respectivă;
 4. d) are o ţinută şi o atitudine decentă;
 5. e) poartă ecusonul, care îi afirmă calitatea oficială de reprezentant al şcolii (modelul

ecusonului se află în Anexa 8);

 1. f) informează profesorul de serviciu sau directorul despre problemele apărute în timpul serviciului;
 2. g) nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu niciun coleg; anunţă cu o zi înainte dacă nu poate presta serviciul pe şcoală; în cazul susţinerii tezelor sau în cazuri de urgenţă, anunţă profesorul de serviciu şi de comun acord găsesc un înlocuitor care preia serviciul pe şcoală;
 3. h) nu întreţine discuţii cu colegii şi prietenii în timpul serviciului; nu permite aglomerarea elevilor în faţa cancelariei;
 4. i) asigură comunicarea elevilor cu cadrele didactice pe parcursul pauzelor;
 5. j) preia şi conduce persoanele vizitatoare;
 6. k) nu permite intrarea elevilor pe uşa destinată cadrelor didactice şi vizitatorilor;
 7. l) îndeplineşte alte sarcini date de profesorul de seviciu sau de director.

Art. 110. (1) La nivelul fiecărei clase, zilnic doi elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte.

(2) Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:

 1. a) urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei lista elevilor absenţi;
 2. b) asigură creta şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei;
 3. c) veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi;
 4. d) aeriseşte clasa pe timpul pauzei;
 5. e) controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu, dirigintele sau conducerea şcolii asupra neregulilor constatate.
 6. f) elevul de serviciu sau un alt elev desemnat de dirigintele clasei are obligația de a încuia sala de clasă când orele se țin în alte sălii (informatică, geografie, sport, muzică etc)

Art. 111 (1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi pentru realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea şcolii, se instituie funcţia de şef de clasă.

(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt:

 1. a) veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsaprofesorului; este sprijinit de elevii de serviciu pe clasă;
 2. b) atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării bunurilor din sala de clasă şi îl informează pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv;
 3. c) informează profesorii clasei, dirigintele şi conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;
 4. d) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;
 5. e) îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte.

IMPORTANT:

 1. Elevii au obligația de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii auduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituție, în urma constatării culpei individuale
 2. actiitvitățile artisitce desfășurate în spațiu public se vor realiza numai cu acordul consiliului artistic al instituției
  SECŢIUNEA IV
  Recompensele elevilor

Art. 112. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
 2. b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
 3. c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
 4. d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, sau de sponsori;
 5. e) premii, diplome, medalii;
 6. f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;

Art. 113. Elevii care au obţinut performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare sunt recompensaţi cu diplome şi, eventual, şi financiar.

Art. 114. (1) La sfârşitul anului şcolar, elevii sunt premiaţi pentru activitatea desfăşurată, la propunerea profesorului pentru învăţământ primar, a profesorului diriginte, a Consiliului profesoral al clasei sau a directorului;

(2) Elevii din învăţământul primar primesc diplome pentru rezultate deosebite la învăţătură, pe arii curriculare sau discipline de studiu (cei care au primit calificativul „Foarte bine” la disciplina/aria curriculară respectivă), pentru purtare, pentru relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate.

(3) Elevii din învăţământul gimnazial și liceal sunt recompensaţi cu premii dacă:

 1. a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
 2. b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
 3. c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;

 1. d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
 2. e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.

Art. 115. Pentru toate situaţiile prevăzute la art. 103, elevii pot fi recompensaţi şi material sau financiar din fondurile extrabugetare ale şcolii sau din partea Consilului reprezentativ al părinţilor.

SECŢIUNEA V
Sancţiunile elevilor

Art. 116. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare şi regulamentele şcolare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

Art. 117 (1) Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt:

 1. a) observaţia individuală;
 2. b) mustrare scrisă;
 3. c) eliminare pentru 3-5 zile;
 4. d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
 5. e) muncă comunitară stabilită de CA

(2) Sancţiunile prevăzute la literele b – d sunt însoţite de scăderea notei la purtare.

(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor vor fi comunicate în scris părinţilor/tutorilor.

Art. 118.(1) Elevii din Liceul de Arte „Dr. Palló Imre „ vor fi sancţionaţi pentru abaterile  săvârşite conform prevederilor din Anexa 10 a prezentului regulament.

(2) Alte abateri, care nu sunt prezentate în Anexa 10, vor fi soluţionate de dirigintele/învăţătorul fiecărei clase sau, după caz, de Consiliul profesoral al clasei sau Consiliul profesoral al şcolii.

CAPITOLUL VI
Părinţii

Art. 119. Părinţii au dubla calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai şcolii.

Art. 120. În această dublă calitate, părinţii au următoarele drepturi:

 • au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor copii;
 1. b) au dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriilor copii;
 2. c) au dreptul de acces în incinta şcolii în următoarele cazuri:
 • au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul şcolii;
 • desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 • depun o cerere/alt document la secretariatul şcolii;
 • participă la întâlnirea periodică cu dirigintele clasei/profesorul pentru învăţământ primar.

În toate aceste situaţii, precum şi în orice alte situaţii neprevăzute, accesul părinţilor în incinta şcolii se face conform prevederilor art. 11, alin. 1, din prezentul regulament;

 1. d) au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare, care se organizează şi funcţionează după statut propriu.
 2. e) au dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care sunt implicaţi propriii copii, prin discuţii amiabile cu părţile implicate; dacă în urma acestor discuţii nu s-a ajuns la niciun rezultat, părinţii pot solicita în scris conducerii unităţii rezolvarea situaţiei sau, în caz de nerezolvare, ISJHR

Art. 121. Părinţii au următoarele îndatoriri:

 1. a) au obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
 2. b) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.
 3. c) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar cu nume, dată şi semnătură;
 4. d) părinţii/tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
 5. e) este interzis părinţilor să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul şcolii;
 6. f) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. în cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

Art. 122. (1) La nivelul fiecărei clase funcţionează un comitet al părinţilor, compus din preşedinte şi doi membri, aleşi de adunarea generală a părinţilor elevilor clasei.

(2) Preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase alcătuiesc Consiliul reprezentativ al părinţilor. Acesta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul statut de înfiinţare, organizare şi funcţionare.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie a şcolii, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC), potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 123. În calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi parteneri educaţionali ai şcolii, părinţii încheie cu conducerea şcolii un contract educaţional, în momentul înscrierii elevilor în registrul unic matricol. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Contractul educaţional este valabil pe parcursul şcolarizării elevului în Liceul de Arte „dr. Palló Imre”

CAPITOLUL VII
Partenerii educaţionali

Art. 124 (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu Consiliul de Administraţie şi cu directorul Liceul de Arte „dr. Palló Imre” în vederea atingerii obiectivelor şcolii.

(2) Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către şcoală.

(3) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare implementării şi respectării normelor de Sănătate și Securitate în Muncă şi pentru asigurarea securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii.

Art. 125. Liceul de Arte „dr. Palló Imre” poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.

Art. 126. Liceul de Arte „dr. Palló Imre” încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii.

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.

Art. 127. Liceul de Arte „dr. Palló Imre” poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare în statele din care provin instituţiile respective.

Art. 128. Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna organizare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul de Arte „dr. Palló Imre”

Art. 129. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru orice alte persoane, instituţii sau organizaţii care intră în contact cu Liceul de Arte „dr. Palló Imre”

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale

Art. 133. Liceul de Arte „dr. Palló Imre” se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale.

Art. 134. Din prezentul regulament fac parte integrantă următoarele anexe:

 1. Registrul vizitatorilor;
 2. Model de ecuson pentru vizitator;
 3. Comisiile de lucru din şcoală;
 4. Conţinutul dosarului comisiei metodice;
 5. Conţinutul portofoliului profesorului;
 6. Conţinutul mapei dirigintelui;
 7. Procedura pentru motivarea absenţelor elevilor;
 8. Model de ecuson pentru elev de serviciu şi pentru profesor de serviciu;
 9. Model cerere de învoire pentru personalul școlii

10.Tabel cu sancţiuni aplicate elevilor pentru diferite abateri.

Art. 135. (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de administraţie al Liceul de Arte „dr. Palló Imre”

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile de revizuire vor fi supuse spre aprobare Consiliului de administraţie, în scris, cu număr de înregistrare la secretariatul şcolii.

Art. 136.(1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi angajaţii din Liceul de Arte „dr. Palló Imre”, pentru părinţii/tutorii elevilor şi pentru toate persoanele, instituţiile sau organizaţiile care intră în contact cu Liceul de Arte „dr. Palló Imre”

(2) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi personalului şcolii în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie al Liceul de Arte „dr. Palló Imre”

(3) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt nule.

ANEXE

ANEXA 1

REGISTRUL VIZITATORILOR

 

Nr.Crt. Numele şiprenumelevizitatorului Legitimatcu BI/CIserie şinumăr Data/ Ora intrăriiîn şcoală Orapărăsiriişcolii Scopul vizitei Observaţii

 

ANEXA 2

Ecusonul pentru vizitatori

Liceul de Arte „Dr. Palló Imre”

VIZITATOR

 

Ecusonul pentru părinți

Liceul de Arte „Dr. Palló Imre”

PĂRINTE


ANEXA 3

COMISIILE DE LUCRU din Liceul de Arte „Dr. Palló Imre”

 1. a) Comisia pentru curriculum;
 2. b) Comisia de evaluare și asigurare a calității;
 3. c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
 4. d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
 5. e) Comisia pentru controlul managerial intern;
 6. f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
 7. g) Comisia pentru programe și proiecte educative.

 

ANEXA 4

DOSARUL COMISIEI METODICE

COMPONENTA ORGANIZATORICĂ

– Structura anului şcolar;
– Încadrări;
–  Componenţa catedrei (nume, prenume, grad didactic, unitatea de învăţământ absolvită, vechime, statut);
– Orarul membrilor catedrei.

COMPONENTA MANAGERIALĂ

– Raportul de activitate pe anul şcolar precedent;
– Planul managerial şi planul de activităţi;
– Planificări anuale (vizate de responsabilul comisiei metodice şi de director);
– Selecţia manualelor alternative;
– Atribuţiile comisiei metodice;
– Alte responsabilităţi ale membrilor catedrei la nivelul unităţii şcolare;
– Programele şcolare pe nivele de studiu;
– Programele disciplinelor opţionale (în copie, vizate de inspectorul de specialitate pentru anul şcolar în curs);
– Documente, comunicări, note ale ISMB şi MECTS.

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
– Proiecte didactice;
– Teste predictive, teste de evaluare, teste sumative, simulări pentru olimpiade, Evaluarea Naţională;
– Evaluarea rezultatelor înregistrate la testele predictive, concluzii şi măsuri propuse;
– Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei;
– Procesele-verbale ale şedinţelor comisiei metodice;
– Programe de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor (numele elevilor şi clasa)

COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ

– Programul consultaţiilor pentru Evaluarea Naţională (pe clase şi profesori);
– Programul de pregătire pentru performanţă;
– Centralizarea rezultatelor obţinute la concursuri şcolare, olimpiade, simpozioane, etc.;
– Cercuri ale elevilor, reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicări, alte acţiuni la nivelul catedrei;
– Participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte.

COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ


– Tabel cu pariciparea membrilor catedrei la cursuri de formare (finalizate sau în curs);
– Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei ani (în copie);
– Fişe de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei;
– Oferta de formare a CCD pe disciplina respectivă;
– Materiale prezentate de către profesori la sesiuni de comunicări ştiinţifice, referate, etc. (lucrări personale);
– Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene, concursuri şcolare, teze, etc.;
– Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, cursuri postuniversitare);
– Publicaţii ale membrilor catedrei (copii după primele pagini)

ANEXA 5

PORTOFOLIUL PROFESORULUI
Date personale
Structura anului şcolar;
Încadrarea (clase, nr. de ore);
Orarul;
Fişa postului;
Calendarul activităţilor pe anul în curs;
Curriculum Vitae;
Raport de autoevaluare.
Activitatea la catedră
Programele şcolare;
Programele pentru disciplinele opţionale propuse;
Planificarea materiei (anuală şi pe unităţi de învăţare);
Proiecte didactice;
Teste de evaluare (teste iniţiale, rezultatele acestora, observaţiile, concluziile, teste sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau de an şcolar);
Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite de elevi);
Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat);
Catalogul profesorului;
Programa de pregătire pentru recuperare şi remediere (unde este cazul);
Materiale didactice şi mijloace de învăţământ;
Fişe cu asistenţe la ore.
Performanţe
Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare;
Descriptori de performanţă;
Subiecte propuse;
Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri;
Planificarea pregătirii suplimentare;
Rezultate obţinute.
Proiecte personale
Cuprinde lista cu proiectele profesionale personale propuse pentru o anumită perioadă.
Perfecţionare
Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ (catedră, consilii profesorale);
Activităţi de perfecţionare organizate de CCD;
Certificate, diplome, adeverinţe, etc.
Materiale
Scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese MECTS, ISMB, etc.;
Materiale de planificare: anuală, semestrială, pe unirăţi de învăţare;
Auxiliare curriculare, culegeri;
Softuri educaţionale;
Site-uri educaţionale;
Alte resurse educaţionale

ANEXA 6

MAPA (PORTOFOLIUL) DIRIGINTELUI


COMPONENTA ORGANIZATORICĂ
Structura anului şcolar;
Colectivul de elevi al clasei;
Componenţa Consiliului profesoral al clasei;
Orarul clasei;
Graficul frecvenţei elevilor la cursuri;
Tabele (înscriere elevi, situaţia la sf\rşitul anului şcolar, rechizite, situaţia manualelor primite/predate, schema orară, etc.);
Evidenţa materialului didactic şi bibliografic existent în clasă.
COMPONENTA MANAGERIALĂ
Analiza SWOT la nivelul clasei;
Planul de activităţi de consiliere a părinţilor pe semestru/anul în curs;
Programele şcolare la consiliere şi orientare;
Planificările calendaristice la consiliere şi orientare;
Fişele psihopedagogice şi de observaţie ale elevilor.

COMPONENTA OPERAŢIONALĂ
Proiecte didactice, materiale model destinate proiectării didactice;
Chestionare, teste aplicate elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;
Portofolii, referate, materiale în format electronic, etc., ale dirigintelui şi/sau ale elevilor;
Procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii;
Fişă de asistenţă la ore;
Documente, comunicări, note, adrese, ale MECTS şi ISJHR(corespondenţa).

COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ
Proiecte şi programe realizate de elevii clasei;
Activităţi deosebite susţinute în cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;
Premii şi distincţii obţinute de elevii clasei la diferite concursuri;
Programul semestrial/anual al activităţilor extraşcolare ale clasei.
Fișă de monitorizare a activităților extrașcolare
Caiet de evidență a activităților nonformale

COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ
Documente care atestă participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continuă;
Oferta de formare a CCD pentru profesorii diriginţi;
Materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicări, simpozioane, etc.;
Referate, portofolii, etc., individuale susţinute în cadrul comisiei;
Publicaţii, inovaţii în domeniul educaţiei şcolare (eventual copii după primele pagini);
Alte materiale personale pe suport de hârtie sau în format electronic.

ANEXA 7

PROCEDURĂ PENTRU MOTIVAREA ABSENŢELOR ELEVILOR

 1. Întocmirea unei cereri de către părinte/tutore legal prin care se solicită motivarea absenţelor efectuate de către elevul respectiv (ANEXA 9). Cererea trebuie să conţină şi motivul absentării, care poate fi:
 2. a) de ordin personal sau familial;
 3. b) de ordin medical, dovedit cu acte.
 4. Cererea scrisă (însoţită de acte în cazul literei b de la punctul 1) se depune de către părintele/tutorele legal la învăţător/diriginte, în maximum 7 zile de la reluarea activităţii de către elev. Nerespectarea acestui termen atrage declararea absenţelor ca nemotivate.
 5. Într-un semestru, se aprobă absentarea pentru motive de ordin personal sau familial de cel mult 3 zile.
 6. Actele medicale (de la punctul 1, litera b) pe baza cărora se motivează absenţele sunt:
 7. a) Adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie,
 8. b) Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar.
 9. c) Adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat de medicul şcolar.
 10. a) În situaţia în care motivul absentării este de ordin sportiv, unităţile de învăţământ în care se organizează activităţi cu profil sportiv, cluburile/asociaţiile sportive sau structurile naţionale sportive adresează o solicitare scrisă de motivare a absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional sau internaţional.
 11. b) În aceste situaţii, directorul şcolii poate aproba motivarea absenţelor cu condiţia recuperării materiei.
 12. Se recomandă ca părinţii sau tutorii legali să participe, cel puţin o dată pe lună, la întâlnirea cu dirigintele clasei în vederea cunoaşterii situaţiei şcolare a elevilor.

 

Doamnă profesor învăţământ primar,

 

Subsemnatul/a………………………………., părinte al elevului ………………………………………………………, din clasa a …………………………..

Va rog sa dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ……………………….

Conform adeverinţei medicale nr. ………………………, vizată de cabinetul medical.

 

Data: …………………………………..                                           Semnatura părintelui: ………………………………….

 

Doamnă profesor învăţământ primar,

 

Subsemnatul/a………………………………., părinte al elevului ………………………………………………………, din clasa a …………………………..

Va rog să dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ………………………, efectuate din motive personale / familiale.

Data: …………………………………..                                           Semnatura părintelui: ………………………………….

 

Doamnă/Domnule diriginte,

 

Subsemnatul/a………………………………., părinte al elevului ………………………………………………………, din clasa a …………………………..

Vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ……………………….

Conform adeverinţei medicale nr. ………………………, vizată de cabinetul medical

şcolar.

Data: …………………………………..                                           Semnatura părintelui: ………………………………….

 

 

Doamnă/Domnule diriginte,

 

Subsemnatul/a………………………………., părinte al elevului ………………………………………………………, din clasa a …………………………..

Vă rog să dispuneţi motivarea absenţelor fiului/fiicei din perioada ………………………,

efectuate din motive personale / familiale.

Data: …………………………………..                                           Semnatura părintelui: ………………………………….

 

 

ANEXA 8

 

Ecusonul pentru profesorul de seviciu

 

Liceul de Arte „Dr. Palló Imre”

PROFESOR DE SERVICIU

 

ANEXA 9

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul ………………………………………………………cadru didactic la Liceul de Arte „Dr. Palló Imre” solicit învoirea în data de …………..……… pentru un număr de ……

ore, care vor fi suplinite de colegii mei după cum urmează:

Data Ora Clasa Disciplina/modul Profesor suplinitor Titlul lecţie/tip

Acord

cadru

didactic

suplinitor

(semnătura)

Menţionez că solicit această învoire pentru

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… şi că în anul şcolar ………………………….. nu/am mai beneficiat de un număr de

……………. ore de învoire pentru motive personale.

Data Semnătura

Aprobat:

 

ANEXA 10

TABEL CU SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR PENTRU DIFERITE ABATERI

Nr.crt. Abatere Sancţiune la prima abatere Sancţinuni la abateri repetate  (min.3) Observaţii
1. Lipsa ținutei decente Observaţie individuală Scăderea notei la purtare cu 1 punct. Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată.
2. Insulte şi agresivitate în limbaj faţă de colegi Observaţie individualăMustrare scrisă; Scăderea notei la purtare cu 1 punct.  Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată;Se recomandă consiliere psihopedagogică
3. Insulte şi agresivitate în limbaj faţă de personalul şcolii Scăderea notei la purtare cu 1 puncte. Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; Scăderea notei la purtare cu 2 puncte Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată;Se recomandă consiliere psihopedagogică
4. Violenţă fizică la adresa colegilor în incinta şcolii Scăderea notei la purtare cu 1 puncte.Efectuare de muncă comunitare 3-5 zile; Scăderea notei la purtare cu 2 puncteEfectuare de muncă comunitare 3-5 zile; In functie de gravitate, anunţarea organelor de ordine.Se recomandăconsiliere psihopedagogică
5. Instigarea la violenţă fizică împotriva colegilor Mustrare scrisă; Scăderea notei la purtare cu 1 puncte  Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată.Se recomandă consiliere psihopedagogică; 
6. Tăinuirea adevărului şi complicitate în cazul unor abateri  Observație individuală Mustrare scrisă Pentru abaterile sancţiunea se aplică de fiecare dată. 
7. Ţinute provocatoare,  accesorii în exces, unghii şi păr vopsite în culori stridente, piercinguri. Observaţie individuală  Scăderea notei la purtare cu 1 punct  Începând cu a treia abatere scăderea notei la purtare cu 2 puncte. 
8. Refuzul de a prezenta carnetul de elev pentru consemnarea notelor Observaţie individuală Scăderea notei lapurtare cu 1 puncte. Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată. 
9. Deteriorarea sau pierderea manualelor şcolare primite gratuit Înlocuirea lor cu altele noi sau contravaloarealor x 5 la preţul pieţei     
10. Deteriorarea sau pierderea cărţilor sau a altor materiale împrumutate de la biblioteca şcolii Înlocuirea lor cu altele noi sau contravaloarea lor x 5 la preţul pieţei    
11. Nerespectarea normelor şi instrucţiunilor de utilizare a laboratoarelor\ atelierelor de arte, claselor dotate cu instrumente muzicale Observaţie individuală  Scăderea notei lapurtare cu 1 punct Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
12.  Refuzul efectuării serviciului pe şcoală Observaţie individuală  Scăderea notei la purtare cu 1 punct Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată
13. Neîndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor în calitate de elev de serviciu pe şcoală sau pe clasă Observaţie individuală  Scăderea notei la purtare cu 1 punct  Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
14. Distrugerea cu intenţie a documentelor şcolare: cataloage, foi matricole, documente din portofoliul educaţional Efectuare de muncă comunitare 3-5 zile;Scăderea notei la purtare cu 3 puncte. Anunţarea organelor de ordine;Se recomandă consiliere psihopedagogică;   
15. Deteriorarea sau distrugerea mobilierului şi bunurilor din patrimoniul şcolii Repararea distrugerilor de către părinţi;  Scăderea notei la purtare cu 1-6 puncte. –  Fiecare tip de sancţiune se aplică în funcţie de distrugerile provocate;.
16. Introducerea şi difuzarea în şcoală de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională Efectuare de muncă comunitare 3-5 zile; Anunţarea organelor de ordine; Se recomandă consiliere psihopedagogică
17. Introducerea şi difuzarea în şcoală de materiale care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care au caracter obscen sau pornografic Scăderea notei la purtare cu 1 punct Scăderea notei la purtare cu 2 puncte Se recomandă consiliere psihopedagogică
18.  Deţinerea, consumul sau comercializarea drogurilor şi substanţelor etnobotanice în incinta unităţii şcolare Efectuare de muncă comunitare 3-5 zile;Scăderea notei la purtare cu 1-5 puncte Anunţarea organelor de ordine Se recomandă consiliere psihopedagogică; 
19. Deţinerea, consumulsau comercializareabăuturilor alcoolice în incinta unităţii şcolare  Efectuare de muncă comunitare 3-5 zile;Scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte Anunţarea organelor de ordine Se recomandă consiliere psihopedagogică
20. Fumatul în clădirea şi în curtea şcolii Mustrare scrisă; Scăderea notei la purtare cu 2 puncte Mustrare scrisă; Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. Anunţarea organelor de ordine; Se recomandă consiliere psihopedagogică
21. Utilizarea telefonuluimobil în timpul orelor de curs Observaţie individuală și reținerea telefonului pentru a fi inmânat părinților Scăderea notei la purtare cu 1 punct. Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
22. Introducerea sau deţinerea armelor albe sau de foc şi muniţie în incinta şcoii Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;Scăderea notei la purtare cu 1-5 puncte Anunţarea organelor de ordine Se recomandă consiliere psihopedagogică
23. Utilizarea armelor albe sau de foc şi muniţie în incinta şcoii  Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;Scăderea notei la purtare cu 9 puncteAnunţareaorganelor deordine   Se recomandă consiliere psihopedagogică
24. Introducerea şi deţinerea petardelor şi pocnitorilor în incinta şcolii Mustrare scrisă;Scăderea notei la purtare cu 1 punct Mustrare scrisă;Scăderea notei lapurtare cu 2 puncte Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
25. Utilizarea petardelor şi pocnitorilor în incinta şcolii Mustrare scrisă;Scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;Scăderea notei la purtare cu 4 puncte Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
26 Fotografiatul sau filmatul în timpul programului şcolar (orele de curs şi pauze)  Scăderea notei lap purtare cu 1 punct.Mustrare scrisă; Scăderea notei lapurtare cu 2 – 6 puncte în funcţie de gravitate.  Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
27 Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; Scăderea  notei la purtare cu 4 puncte.Anunţarea organelor de ordine Se recomandă consiliere psihopedagogică
28 Introducerea în incinta școlii a persoanelor străine, care pot tulbura activitatea şcolii Scăderea notei la purtare cu 1 puncte.Mustrare scrisă; Scăderea notei lapurtare cu 4 puncte.  Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
29 Aruncarea cu obiecte, apă, alimente (lapte, cornuri) sau bulgări de zăpadă pe fereastră în stradă sau în școală Scăderea notei la purtare cu 1 punct sauMuncă comunitară Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.  Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
30 Scuipatul personalului școlii, colegilor sauvizitatorilor Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.Mustrare scrisă; Scăderea notei lapurtare cu 4 puncte  Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
31 Circulaţia pe scara profesorilor sau pe uşa destinată cadrelor didactice şi vizitatorilor, cu exceptia elevilor deserviciu Observaţie individuală Scăderea notei la purtare cu 1 punct.  Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
32 Aruncarea hârtiilor, a resturilor alimentare, sau a diverselor obiecte în sala de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare şi în curtea şcolii Observaţie individuală Scăderea notei la purtare cu 1 punct. Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
33 Furtul obiectelor din patrimoniul şcolii, a banilor şi a obiectelor care aparţin elevilor sau personalului şcolii Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3 zile;Scăderea notei lapurtare cu 2 puncte.  Eliminare de la cursuri pe o perioadă de 5 zile;Scăderea notei lapurtare cu 4 puncte.Preaviz de exmatriculareAnunţarea organelor de ordine Se recomandă consiliere psihopedagogică; 
34 Folosirea de scutiri medicale false pentru motivarea absenţelor Scăderea notei la purtare cu 1 puncte. Scăderea notei la purtare cu 2 puncte Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
35 Deranjarea profesorilor sau colegilor în timpul orelor Observaţie individuală  Scăderea notei lapurtare cu un punct Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată 
37 Incidente petrecute în afara incintei şcolii: injurii, violenţă, instigare la vilolenţă, furt, distrugere de bunuri, deţinerea şi consumul de droguri, substanţe etnobotanice, băturialcoolice, etc. Mustrare scrisă;  Scăderea notei lapurtare cu 1-8 puncteFiecare tip de sancţiune se aplică în funcţie de gravitatea abaterii;Anunţareaorganelor de

ordine;

 

Se recomandă consiliere psihopedagogică