Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Palló Imre Művészeti Szakközépiskola

Belső rendszabályzat

ISKOLAI BELSŐ RENDSZABÁLYZAT

Jóváhagyta a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Vezetőtanácsa, az
intézmény Pedagógiai Tanácsának  gyűlésén való előzetes megvitatása után.

1. Cikkely
A jelen szabályzat tartalmazza az egyetem előtti állami és magánintézmények
szervezésére és működésére vonatkozó előírásokat, összhangban Románia Alkotmánya, a
Nemzeti Oktatási Törvény és a Tanügyi és Oktatási Minisztérium által kiadott
rendeletekkel.

2. Cikkely
A jelen szabályzat betartása vonatkozik a tanügyi intézmény vezetőségére,
irányító-és ellenőrző személyzetére, a tanügyi káderekre, a kisegítő személyzetre, a
diákokra, illetve a szülőkre, akik kapcsolatba kerülnek az adott intézménnyel.

A tanulmányi eredmények értékelése

3. Cikkely (64. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös  rendeletéből)
Halasztásban részesülnek félév vagy év végén azok a tanulók, akiket egy vagy  több tantárgyból nem lehet lezárni a következő esetekben:
a) az illető tantárgy félévre előírt óraszámának legkevesebb 50%-ról  hiányoztak, igazoltan vagy igazolatlanul. Az osztály tanácsa, az illető
szaktanár beleegyezésével eldöntheti, hogy a súlyos betegségben szenvedő vagy más indokkal igazoltan hiányzó tanulókat lezárják, azzal a
feltétellel, hogy miután visszakerülnek az iskolába, rendszeresen látogatják a tanórákat, hogy értékelni lehessen őket. Ezeket a döntéseket
jegyzőkönyvbe kell foglalni, amely a pedagógiai tanács  jegyzőkönyvének melléklete lesz;
b) az oktatási intézmény igazgatója, hivatalos kérelmezések alapján, felmentette őket a tanórák látogatása alól – országos és nemzetközi
szakmai-, kulturális-művészi, sportversenyeken és fesztiválokon, edzőtáborokban és szakmai felkészüléseken való részvétel céljából;
c) a Tanügyminisztérium által elismert külföldi tanulmányi ösztöndíjban részesül;
d) maghatározott időtartamra, tanulmányait más országban folytatja.

4. Cikkely (65. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös  rendeletéből)
(1) Azokat, akik az I. félév végén nyertek halasztást, jelen szabályzat  értelmében, az iskolába való visszatérésük után 4 héten belül le kell zárni.
(2) A II. félév vagy év végén halasztásban részesülő tanulókat a pótvizsgák  előtt, az iskola vezetőtanácsa által megjelölt időszakban  kell lezárni. Azok a halasztásban részesülő tanulók, akik egy vagy két tantárgyból nem nyertek átmenő osztályzatot, pótvizsgára jelentkezhetnek.

5. Cikkely (66. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Pótvizsgára maradnak azok a tanulók, akik legtöbb két tantárgyból 5-ös alatti évi általánost/elégtelen minosítést kapnak, valamint azok a halasztásban részesülő tanulók, akik legtöbb két tantárgyból nem kapnak átmenő osztályzatot a záró vizsgán.
(2) A művészeti tagozatok és középiskolák, valamint a sportosztályok azon tanulói, aki a fő szaktantárgyból nem érnek el átmenő osztályzatot, alkalmatlannak minősülnek a szak folytatására, és eltanácsolják úket; kivételt képeznek a végzős osztályok tanulói.
(3) A pótvizsgás tanulóknak, évente egyetlen vizsgaidőszakot szerveznek, a Tanügyminisztérium által megjelölt időben.
(4) Amennyiben a képzés „modulokra” épül, pótvizsgára maradnak:
-azok a tanulók, akik nem érik el az 5-ös átlagot azokból a modulokból, amelyek az iskolai év folyamán fejeződnek be, függetlenül a be nem fejezett modulok számától;
– azok a tanulók, akik nem érik el az 5-ös átlagot a tanév végén befejezett modulokból;
valamint a záró vizsgát sikertelenül letett halasztást nyert tanulók.
(5) A tanév folyamán befejezett modulokból  pótvizsgára maradt tanulóknak,  függetlenül a le nem tett modulok számától, az érvényben levő törvényes szabályozások  szerint május hónap utolsó hetében pótvizsga időszakot szerveznek.

6. Cikkely (67. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Osztályismétlők maradnak:
a) azok a tanulók akik, kettőnél több tantárgyból 5-ös alatti évi általánost/ „elégtelen” minősítést kapnak;
b) azok a tanulók, akik magaviseletből 6-os alatti évi általánost / „elégtelen” minősítést kapnak, illetve 7-es alatt a pedagógiai és teológiai
líceumokban, függetlenül a tantárgyakból elért általánosoktól;
c) a pótvizsgás tanulók, akik nem jelennek meg a vizsgán, vagy akik legkevesebb egy tantárgyból nem mennek át a vizsgán;
d) a halasztást nyert tanulók, akik legkevesebb egy tantárgyból nem jelennek meg az évi záró vizsgán.
e) a beiratkozási joggal kizárt (exmatrikulált) tanulók; ezeknek az iskolai iratokban fel kell tüntetni „ugyanabba vagy egy másik intézménybe”
Az elemi tagozaton, az osztályismétlés csak az alapveto ismeretek elsajátítása után jelenik meg (a II. osztályban). Azok a tanulók, akik az I. osztály elvégzése után az 1. bekezdéshez sorolhatók, abban az oszt. közösségben maradnak, amelyben I. osztályban tanultak és egy iskolai felzárkóztató programba kerülnek, amelyet az osztály tanítója vezet, a Megyei Pszicho-pedagógiai Segíto Központ munkatársával együtt.

7. Cikkely (69. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Azok a tanulók, akik külföldön folytatták tanulmányaikat, visszakaphatják a román diák státust, miután a Tanügyi és Oktatási Minisztérium honosítja a külföldön folytatott tanulmányokat és leteszik a különbözeti vizsgákat, az állami vagy magán oktatási intézmény igazgatója által megjelölt időben.
(2) Az 1. bekezdéshez tartozó, kötelező oktatást hallgató tanulókat, akiknek nincs iskolai igazolásuk, a tanfelügyelőség által megjelölt iskolánál értékelik, s az életkor alapján megállapítják, hogy hányadik osztályba lehet beírni.
(3) A különbözeti vizsgák és az iskolai helyzet tisztázása az országba való visszatéréstől számítva legtöbb 60 napon belül meg kell ejteni. A különbözeti vizsgák letételéig, az 1. bekezdéshez tartozó tanulók látogathatják az iskolát anélkül, hogy az osztálynaplóba bevezetnék őket.
(4) Az összes különbözeti vizsga letétele után a tanulót beírják abba az osztályba, amelynek anyagából vizsgázott.
(5) Ha a tanuló nem tesz le legkevesebb két különbözeti vizsgát, akkor az alacsonyabb osztályba sorolódik. Ha egyetlen vizsgát nem tesz le, egy újra vizsgáztatást kaphat. Abban az esetben, ha az újravizsgáztatás sikertelen, a tanulót az alacsonyabb osztályba sorolják.
(6) A román nyelvet nem ismerő gyerekek számára a beiratkozás a román oktatási rendszerbe a Tanügyminisztérium szabályzata szerint történik
(7) A vendégmunkások gyermekei számára a romániai kötelező oktatáshoz való hozzáférhetőség törvényes előírásait alkalmazzák, az Európai Unió tagállamaiból származó vendégmunkások gyermekeire és a jelen cikkely 2. bekezdésére vonatkozólag.
(8) A külföldi tanulók számára (román származású külföldi állampolgárok, külföldi állandó lakhellyel rendelkező román állampolgárok és nem román származású külföldi állampolgárok esetében) a Tanügyminisztérium azon előírásait alkalmazzák, amelyek a külföldi tanulók romániai egyetem előtti beiskolázására vonatkoznak.
A tanulók jogai

8. Cikkely (97. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Az állami és magán iskolai intézmények diákjai az összes alkotmányos jogokat élvezik. Az állami és az akkreditált iskolák tanulói egyenlő módon részesülnek az előírt jogokban.
(2) Egyetlen iskolai rendezvény sem sértheti a diákok méltóságát és személyiségét.
(3) A diáknak, illetve törvényes képviselőjének, jogában áll kétségbe vonni a felmérések módszerét és eredményét. A fellebbezés az illető tanügyi kádert érinti, akinek kötelessége megindokolni/igazolni a felmérések módszerét és azok eredményeit. Abban az esetben, ha az érv nem kielégítő, akkor a diák, illetve törvényes képviselője, az iskolai intézmény igazgatójához fordulhat, aki a fellebbezés megoldásának érdekében kijelöli
azokat a szaktanárokat, akik nem tanítanak az illető osztályban.
9. Cikkely (98. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Az állami iskolák diákjai ingyenes tanításban részesülnek.
(2) Tanulmányaik érdekében, a diákok ösztöndíjat vagy más anyagi és, bankok által törvényesen közvetített, pénzügyi támogatást kaphatnak. Az állam anyagi támogatást nyújt elsősorban azoknak a diákoknak, akik nagyon jó eredményeket érnek el a tanulás vagy művészet és sport terén, valamint azoknak is, akik gyenge anyagi helyzetben élnek.
(3) A diákok anyagi támogatásban részesülhetnek az állami oktatás költségvetéseibol is.

10. Cikkely (99. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Az oktatási intézmények vezetoségének kötelessége, a tanulóknak az anyagi- és sportbázisokat ingyenesen biztosítani.
(2) Az intézmény működési szabályai alapján, a tanulók elszállásolhatók a bentlakásokban, illetve az iskola ebédlőjében étkezhetnek.
(3) A tanügyi káderek gyermekei ingyenes elszállásolásban részesülnek a diákotthonokban és bentlakásokban.
11. Cikkely (100. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
A beiskolázás idején a diákok ingyenes gyógypedagógiai és orvosi ellátásban részesülnek. Ugyanakkor jogukban áll kedvezményes áron fizetni az előadások, múzeumlátogatások, kulturális-és sportrendezvények belépőjegyét. Az ellenőrző könyvek alapján ugyancsak kedvezményes áron utazhatnak.

12. Cikkely (101. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
Az állami és a magánoktatás diákjai kitűnő tanulmányi, illetve iskolán kívüli eredményükért, valamint példás viselkedésükért kitüntetésre jogosultak, azaz díjakat és jutalmakat kaphatnak.

13. Cikkely (102. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
Az állami oktatás diákjai, kötelező módon, ingyenes tankönyveket kapnak. Ugyanez érvényes a felsőoktatás diákjaira is, akik esetében a szülők, egy főre eső, havi jövedelme kisebb a minimális bruttó fizetésnél.

14. Cikkely (103. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
A nemzeti kisebbséghez tartozó diákok a 84/1995 törvény alapján, az oktatás minden szintjén és formájában jogosultak anyanyelvükön folytatni tanulmányaikat.

15. Cikkely (104. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
A törvény szerint, a diákok megválaszthatják az oktatás típusát és formáját, illetve kijelölhetik az érdekeiknek, felkészültségüknek és kompetenciáiknak megfelelő iskolai előhaladást.

16. Cikkely (105. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Minden állami és magán tanügyi intézményben létre kell hozni a diáktanácsot, amely az osztályok képviselőiből tevődik össze.
(2) A diáktanács, az iskola vezetősége által jóváhagyott saját, belső rendszabályzata alapján működik.
(3) A diáktanács a VIII. és a IX-XII. osztályokból választja azokat a képviselőket, akik részt vesznek az iskola vezetőtanácsának ülésén.

17. Cikkely (106. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)

A diákoknak joguk van részt venni az iskola, a tanulók klubja, a sporttelepek, a táborok és a tanfelügyelőségekhez tartozó egységek által rendezett iskolán kívüli tevékenységeken, a működési szabályok előírásainak betartásával.

18. Cikkely (107. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Az állami és magán általános és középiskolák diákjai, a törvény szerint, jogosultak arra, hogy szabadon válasszák meg azokat a tudományos-, kulturális-, művészeti-és sportköröket, amelyek az igazgatóság által jóváhagyott, saját szabályzat alapján működnek.
(2) A szabad gyülekezésre vonatkozó 15. cikkely, 2. bekezdés, a gyerek jogairól szóló egyezményből, csak azoknak a törvény által megszabott korlátozásoknak rendelhetők alá, amelyek szükségesek egy demokratikus államban a nemzeti biztonság érdekében, illetve az egyén és a közösség egészségi, erkölcsi érdekeit szolgálják.
(3) Az összejövetel joga a mindennapi órarenden kívül gyakorolható, de a csoport kérésére és az igazgatóság engedélyével, ez az oktatási intézményen belül is megvalósítható. A jóváhagyás írásban történik és magába foglalja a szervezők teljes felelősségvállalását.
(4) Ha az állami vagy magán iskolai intézményben zajló tevékenységek tartalmilag ellentmondanak a fent említett elveknek, akkor az igazgató felfüggesztheti, vagy betilthatja ezeket a rendezvényeket.

19. Cikkely (108. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Az állami és oktatási egységekben, e törvény alapján, a diákoknak engedélyezett a saját, iskolai folyóiratok szerkesztése és kiadása.
(2) Ha ezek a folyóiratok, kiadványok sértik a nemzeti biztonság, közbiztonság, az egészség és erkölcsiség, az állampolgári szabadságjogok vagy ezen szabályzat előírásait, akkor az igazgató betilthatja azok kiadását és terjesztését.
20. Cikkely (109. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ösrendeletéből)
A Tanügyi és Kutatási Minisztérium által kiadott módszertan alapján, az állami és magán oktatásban, a különleges képességekkel és kitűnő iskolai teljesítményekkel rendelkező diákok egy tanév alatt 2 iskolai évet végezhetnek el.

21. Cikkely (28. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztériumi muvészeti iskolákra vonatkozó rendeletéből)
A főszaktantárgyak esetében nem megengedett a pótvizsga. A művészeti iskolák rendszabályzata értelmében azon tanulók, akik a fő szaktantárgyból nem érnek el 6-os osztályzatot, alkalmatlannak minősülnek a szak folytatására és más tanintézményekbe irányítódnak, azaz eltanácsolódnak.

A tanulók kötelezettségei

22. Cikkely (110. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
Az állami és magánoktatás diákjainak kötelességük részt venni a tanórákon,felkészülni a tanórákra és elsajátítani az iskolai tantervben előírt ismereteket.

23. Cikkely (111. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) A tanulók viselkedjenek udvariasan és öltözetük legyen diáknak megfelelő.
(2) A diákoknak ismerniük és tisztelniük kell a következőket:
– az állam törvényeit
– a belső rendszabályokat
-a közlekedési, munkavédelmi és az egészséges életmódra vonatkozó szabályokat.
– a tűzvész megelőzésének, illetve eloltásának módszereit
– a polgári jogokat
– a természetvédelem szabályait

24. Cikkely (112. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
A tanulóknak tilos:
-az iskolai iratok, naplók, ellenőrzőkönyvecskék, anyakönyvi lapok megsemmisítése;
– az iskolai berendezések rongálása;
-az iskola területére olyan anyagokat bevinni, amelyek, tartalmuk által az ország függetlenségét, szuverenitását és nemzeti egységét veszélyeztetik, illetve az erőszakot és az intoleranciát elősegítik;
-olyan tiltakozó akciók szervezése, amelyek rontják az oktatás tevékenységét és a diákok részvételét a tanórákon;
– elzárni az intézmény bejáratait
-az iskola területén és azon kívül is a dohányzás, a drog-és az alkoholfogyasztás, valamint a szerencsejátékok művelése;
-az iskola épületébe fegyvereket, vagy olyan robbanó, gyúlékony anyagokat hozni, amelyek veszélyeztetik a közösség testi és lelki épségét;
– trágár és pornográf anyagok terjesztése;
– az órán, vizsgán és versenyeken tilos a mobiltelefonok használata;
– hamis hirdetések terjesztése (pl. robbanó anyag van az iskolában);
– a kihívó öltözet, viselkedés és magatartás;
-sértegetni az osztálytársakat és tanárokat, illetve kerülni kell a trágár kifejezéseket;

25. Cikkely (113. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
A diákoknak kötelességük magukkal hordani, illetve felmutatni az ellenőrzőkönyvecskét mind a tanároknak, mind a szülőknek a tanulmányi előmenetel ellenőrzése és láttamozása érdekében.

26. Cikkely (114. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
A diáknak kötelessége épségben megőrizni az ingyenes tankönyveket, és azokat kifogástalan állapotban visszaszolgáltatni a tanév végén. A társadalmi tulajdon védelme, az iskola épületének, berendezésének, hangszereinek épségben és tisztán tartása minden tanulónak kötelessége.

Megjegyzés: Tanítási idő alatt a növendék hozzátartozója vagy más idegen személy a tanteremben nem tartózkodhat, kivéve, ha erre a szaktanár felkéri. A tanár az óra ideje alatt a tanteremből nem hívható ki. A tanár az előzetes megbeszélések alapján és a szülői értekezleteken áll a szülők rendelkezésére.

A tanulók művészeti tevékenysége a nyilvános térben

27. Cikkely
A nyilvános térben való művészeti tevékenység alatt – a jelen szabályzat értelmében – a tanulók által, vagy a tanulókkal bármilyen művészeti ágban szervezett koncertek, kiállítások, fesztiválok és előadások értendők, melyeket kulturális, oktatási és szórakoztatási céllal szerveznek a saját művészi együtteseikkel, vagy más művészekkel együttműködve, audio és/vagy video felvételek készítése az iskola saját stúdiójában, illetve egyéb partnerekkel együttműködve, egyéni és/vagy csoportos kiállítások szervezése, stb.

28. Cikkely
Minden művészeti oktatási egységben, a 16. cikkelynek megfelelően, létre kell hozni egy a tanulók nyilvános térben való művészeti tevékenységét felügyelő testületet, mely az adott iskola igazgatójából és a művészeti katedrák felelőseibol áll és amelynek megnevezése művészeti tanács.

29. Cikkely
A művészeti tanács hatáskörét, felelősségét és tevékenységét az intézmény belső rendszabályzata szabályozza a 30. cikkelyben leírtak szellemében.

30. Cikkely
A beiskolázás időtartama alatt a tanulók nyilvános térben való bármilyen művészeti tevékenysége, mellyel intézményüket képviselik, csak a művészeti tanács jóváhagyásával történhet.

31. Cikkely
A 30. cikkelyben leírtak be nem tartása kihágásnak minősül és a 1/2011-es törvény, a ROFUIP és az intézmény belső rendszabályzatában előírt büntetést vonja maga után.

32. Cikkely
A nyilvános térben való művészeti tevékenység a tanerők számára továbbképzésnek, a tanulók számára pedig a szakképzés szerves részének minősül.

33. Cikkely
A művészeti oktatási egységek – a törvény értelmében – saját jövedelmet generálhatnak a különböző kulturális tevékenységek szervezésével, azokon való részvételükkel.

34. Cikkely
Az iskolák vezetősége, a helyi önkormányzatok, illetve a Nemzeti Oktatási Minisztérium támogatja a tanulók nyilvános térben való művészeti tevékenységét bel- és külföldön egyaránt.

35. Cikkely
A nyilvános térben való művészeti tevékenység eredményességét elősegítendő a Nemzeti Oktatási Minisztérium, a Kultuszminisztérium, más
minisztériumok és érdekelt intézmények művészi alkotótáborokat, fesztiválokat és előadásokat szerveznek minden művészeti ágban, nemzeti és nemzetközi kiállításokat szerveznek, ösztöndíjakat adnak és anyagi támogatásokat is eszközölnek.
A tanulók jutalmazása

36. Cikkely (115. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
Azok a diákok, akik kitűnő iskolai/iskolán kívüli teljesítményeket értek el, illetve kiváló magatartásukért a következő jutalmakat kaphatják:
a) dicséret társaik elott;
b) az igazgató kitüntetheti a társai, illetve a tanárok előtt;
c) a diák teljesítménye szóban vagy írásban közölhető a szülőkkel, külön kiemelve a dicséret okát;
d) a diák ösztöndíjat vagy más anyagi jutalmat is kaphat az államtól vagy támogatóktól;
e) jutalmak, oklevelek, kitüntetések;
f) javasolható különböző hazai és külföldi szakosított kirándulásokra, illetve táborokba;
g) az iskola különdíjában részesülhetnek.

37. Cikkely (116. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) A jutalmazások iskolai szinten, a tanév végén történnek az osztályfőnök, az osztály és az igazgató javaslatai alapján.
(2) A következő diákok részesülhetnek kitüntetésben:
a) akiknek az évi általánosa legalább 9,00-es és az osztály első három legjobbjai közé sorolható. Az ennél kisebb jegyek dicséretben részesülnek;
b) kitűnt egy vagy több tantárgyból;
c)a helyi-, megyei-, országos vagy nemzetközi szinten szervezett versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon és más iskolán kívüli
rendezvényeken sikert aratott;
d) kiemelkedő erkölcsi/társadalmi cselekedetekért;
e) osztályszinten a legjobb óralátogatási mutatóval rendelkeznek.
(3) Jutalmazás történhet más, a belső rendszabályzatban rögzített esetekben is.
38. Cikkely (117. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
Az iskola és más tényezok ösztönözhetik a tanulók teljesítményét helyi, nemzeti és nemzetközi szinten bizonyos, a szülői bizottság, gazdasági hivatalok, tudományos és kulturális alapítványok, helyi közösségek stb. által erre a célra szánt díjak, ösztöndíjak által.

A tanulókra kiszabható büntetések

39. Cikkely (118. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Azon tanulókat, akik megszegik az érvényben lévo törvényes előírásokat, beleértve az iskolai rendszabályzatot, tetteik súlyosságának függvényében fogják megbüntetni.
(2) A tanulókra a következo büntetések szabhatók ki:
a) egyéni figyelmeztetés
b) az osztály és/vagy az osztálybizottság/tanári testület előtti megrovás
c) írásbeli megrovás
d) az ösztöndíj ideiglenes vagy végleges megvonása
e) a tanórákról való 3-5 napig terjedő eltiltás
f) fegyelmi áthelyezés egy párhuzamos osztályba, ugyanazon iskolán belül
g) más iskolába való fegyelmi áthelyezés, a szóban forgó egység vezetőségének beleegyezésével.
h) előzetes értesítés a kicsapásról
i) kicsapás
(3) Valamennyi a tanulókra kiszabott büntetés írásban közlendő a szülővel/törvényes képviselővel.

40. Cikkely (119. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Az egyéni figyelmeztetés (39. cikkely/a) a tanuló szidásából, dorgálásából áll
(2) A büntetést az osztályfőnök/tanító vagy igazgató hajtja végre
(3) A büntetés nem von maga után más fegyelmi intézkedéseket

41. Cikkely (120. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Az osztály/osztálybizottság és/vagy tantestület elotti megrovás (39. cikkely/b) alkalmával a tanuló szidásban részesül, ugyanakkor felhívják a figyelmét, hogy magatartásában javulást mutasson, ellenkezoő esetben szigorúbb büntetésben fog részesülni.
(2) A büntetést az osztályfőnök/tanító/igazgató hajtja végre
(3) A büntetést a magaviseleti jegy levonása kíséri.

42. Cikkely (121. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1)Az írásbeli megrovás/figyelmeztetés (39. cikkely/c) a tanuló írásban való megdorgálását jelenti az osztálybizottság/igazgató javaslatára, az osztályfőnök/tanító és igazgató által, valamint az írásbeli megrovás/figyelmeztetés a szülőnek/törvényes gyámnak való átadását és aláíratását
(2) A büntetést az írásbeli megrovás/figyelmeztetés iktatószámával együtt bejegyzik az osztálynaplóba
(3) A büntetést bejegyzik az osztálybizottság jelentésébe, amely a pedagógiai tanács előtt félév vagy év végén kerül bejelentésre.
(4) A büntetést a magaviseleti jegy levonása kíséri

43. Cikkely (122. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Az ösztöndíj ideiglenes vagy végleges megvonását (39. cikkely/d) az igazgató alkalmazza az osztálybizottság vagy az igazgató javaslatára
(2) A büntetést a magaviseleti jegy levonása kíséri.
44. Cikkely (123. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) A tanórákról való 3-5 napig terjedő eltiltás (39. cikkely/e) a tanuló megszokott tevékenységének más tevékenységgel való helyettesítését jelenti a büntetés idejére, amelyet rendszerint az iskola keretén belül végez a belső rendszabályzat előírásainak megfelelően. A tevékenység jellegét az igazgató határozza meg az osztálybizottság javaslata szerint.
(2) Ha a tanuló nem vesz részt ezeken a tevékenységeken, a hiányzások igazolatlannak minősülnek és beíródnak az osztálynaplóba.
(3) A büntetést bejegyzik az osztálynaplóba, az osztálybizottság félévi, illetve év végi jelentésébe/beszámolójába, bejegyzik az eltiltásról szóló irat számát és keltezését.
(4) Ez a büntetés nem alkalmazható I-IV. osztályos tanulók esetében
(5) A büntetést a magaviseleti jegy levonása kíséri
45. Cikkely (124. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) A párhuzamos osztályba való fegyelmi áthelyezés (39. cikkely/f) a büntetés írásban való kézbesítését jelenti az osztályfőnök/tanító és az igazgató által a szülőnek/hivatalos gyámnak vagy magának a tanulónak, ha betöltötte a 18. életévét. Az átvevő személy aláírja az iratot.
(2) A büntetést bejegyzik a tanulók nyilvántartási könyvébe, az osztálynaplóba és az anyakönyvbe.
(3) A büntetést bejegyzik az osztálybizottság félévi, vagy évi beszámolójába.
(4) A büntetést a magaviseleti jegy levonása kíséri
46. Cikkely (125. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) Előzetes értesítést a kicsapásról (39. cikkely/h) az osztályfőnök és az igazgató állít ki azon tanulók részére, akik 20 igazolatlan órát gyűjtöttek össze különböző tantárgyakból vagy egy tantárgyon belül az órák összességének 15%-áról igazolatlanul hiányoztak egy iskolai év folyamán. Az értesítést, aláírás igénylésével, átadják a szülőknek/törvényes gyámnak vagy a tanulónak, ha betöltötte a 18 életévet.
(2) A büntetés alkalmazható líceumi, posztlíceumi vagy szakiskolás diákok esetében. Kivételt képeznek a kötelező oktatásban (I. – X. osztály) résztvevő tanulók.
(3) A büntetést bejegyzik a tanulók nyilvántartási könyvébe és az osztálynaplóba, valamint az osztálybizottság félévi vagy évi beszámolójába.
(4) A büntetést a magaviseleti jegy levonása kíséri.

47. Cikkely (126. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
A kicsapás (39. cikkely/i) a tanuló eltávolítását/kizárását jelenti a tanév végéig abból a tanintézményből, amelybe be volt iratkozva. A kicsapás lehet:
a) Kicsapás a következő években való újrairatkozási joggal, ugyanazon intézménybe, ugyanarra az évfolyamra.
b) Kicsapás az ugyanazon intézménybe való újrairatkozási jog megvonásával
c) Valamennyi tanintézménybol való kicsapás, újrairatkozási jog nélkül, megszabott ideig.

48. Cikkely (128. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) A kicsapás a következő évben való beiratkozási joggal, ugyanazon intézménybe (39. cikkely/i, 47. cikkely/a), kiegészítő évben és posztlíceumban résztvevő tanulók esetén alkalmazható olyan súlyos vétségek elkövetéséért, amelyet ezen szabályzat tartalmaz vagy, amelyet az intézmény tantestületi tanácsa annak minősít.
(2) A büntetést legkevesebb 40 igazolatlan óra esetén is alkalmazzuk, ami a tanórák összességét illeti, vagy az egy tantárgyon belül az órák összességének 30% -ról való igazolatlan hiányzás esetén egy iskolai év folyamán.
(3) A büntetést a tantestületi tanács hagyja jóvá az osztályfőnök javaslatára, az igazgatóval való megbeszélés alapján. Ha a büntetés okát az igazolatlan hiányzások képezik, a jóváhagyás feltétele a kicsapásról való előzetes figyelmeztetés korábbi kiküldése.
(4) A büntetést bejegyezik a tantestületi tanács jegyzokönyves nyilvántartásába, az osztálynaplóba, a tanulók nyilvántartási könyvébe és az anyakönyvbe.
(5) A büntetést az osztályfőnök közli a szülovel/törvényes gyámmal és a tanulóval, ha betöltötte a 18. életévét, írásban, aláírás mellett.
(6) A büntetést a magaviseleti jegy 6-os alá való levonás kíséri.

49. Cikkely (128. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletébol)
(1) Kicsapás az ugyanazon intézménybe való újrairatkozási jog megvonásával (39. cikkely/i, 47. cikkely/b) a másodlagos felsőoktatásban résztvevő tanulók esetében alkalmazható, olyan kihágások esetén, amelyeket a tantestületi tanács különösen súlyosnak minősít.
(2) A büntetés alkalmazását a tantestületi tanács hagyja jóvá az osztálybizottság vagy az igazgató javaslatára.
(3) A büntetést bejegyzik a tantestületi tanács jegyzőkönyves nyilvántartásába, az osztálynaplóba, a tanulók nyilvántartási könyvébe és az anyakönyvbe.
(4) A büntetést az osztályfőnök írásban közli, aláírás mellett a szülővel/törvényes gyámmal és a tanulóval, ha betöltötte a 18. életévét.
(5) A büntetést a magaviseleti jegy 6-os alá való levonása kíséri.

50. Cikkely (129. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletébol)
Valamennyi intézményből való kicsapás egy bizonyos ideig tartó újrairatkozási jog nélkül (39. cikkely/i, 47. cikkely/c) különösen súlyos kihágások esetén alkalmazható másodlagos, felsőoktatásban, kiegészítő osztályban.
(1) A büntetés alkalmazásának és időtartamának meghatározását a Nevelési és Kutatási Minisztérium végzi a tantestületi tanács indokolt javaslatára.
(2) A büntetést bejegyzik a tantestületi tanács jegyzőkönyves nyilvántartásába, az osztálynaplóba, a tanulók nyilvántartási könyvébe, az anyakönyvbe.
(3) A büntetést a Nevelési és Kutatási Minisztérium írásban közli, aláírás mellett a szülővel és a tanulóval, ha betöltötte a 18. évet.
(4) A büntetést a magaviseleti jegy 6-os alá való levonása kíséri.

51. Cikkely (130. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletébol)
(1) Azon tanuló esetében, akire a 39-43 cikkelyekben leírt büntetés lett kiszabva, és aki legalább nyolc iskolai héten keresztül a félév/év végéig kifogástalan magaviseletet tanúsít, a büntetést kísérő magaviseleti jegy levonására vonatkozó előírás érvényteleníthető.
(2) Az érvénytelenítést az dönti el, aki a büntetést alkalmazta.

52. Cikkely (131. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletébol)
Az egyetem előtti oktatásban résztvevő valamennyi tanuló esetén félévenként minden 5 igazolatlan óra után levonandó 1 magaviseleti jegy, hasonlóképpen az egy tantárgyon belüli összóraszám 10%-ának igazolatlan hiányzása.

53. Cikkely (132. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletébol)
(1) A tanintézmény javainak megrongálásáért felelős tanulók viselik a javítási költségeket vagy a megrongált javak helyettesítéséhez szükséges költségeket.
(2) Abban az esetben, ha a vétkes nem ismert, az anyagi felelősség az egész osztályt terheli.
(3) Az ingyen kapott tankönyvek megrongálása esetén a vétkes tanulók helyettesítik a megrongált tankönyvet egy újabb példánnyal, amely ugyanazon tantárgyhoz, ugyanazon tanévhez és ugyanazon típushoz tartozik, mint a megrongált példány. Ha ez nem lehetséges, kifizetik a tankönyvet.
(4) Az (1) és (3) bekezdésekben előírt tettek esetén a tanulók a jelen szabályzat 30-40 cikkelyek előírásai alapján büntethetők.

54. Cikkely (133. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
(1) A 39-48 cikkelyekben leírt büntetések megfellebezhetőek a büntetés alkalmazásától számított 5 napon belül, mely írásban nyújtható be a tanintézmény vezetőtanácsához.
(2) A fellebbezés megoldása az iskola titkárságán való leadástól számított 30 napon belül történik meg.
(3) A vezetőtanács határozata végleges.

55. Cikkely (134. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztérium 4925/2005-ös rendeletéből)
A 49. Cikkelyben előírt büntetés végleges és a 29/1990-es számú Közigazgatási törvény előírásai értelmében fellebezhető meg, beleértve az utólagos kiegészítéseket és változásokat.

A tanulók áthelyezése

56. Cikkely (135. cikkely a 4925/2005-ös Tanügyi és Oktatási Minisztériumi rendeletéből)
A tanulóknak jogában áll, hogy kérjék áthelyezésüket egyik tanintézményből a másikba, egyik szakterületről a másikra, egyik tanulási formából a másikba, összhangban a jelen szabályzattal, illetve a két tanintézmény (a jelenlegi és a választott iskola) belső rendszabályzatával. Az áthelyezés a két intézmény tantestületi tanácsának jóváhagyásával történik.

57. Cikkely (28. cikkely a Tanügyi és Oktatási Minisztériumi muvészeti iskolákra vonatkozó rendeletéből)
A fő szaktantárgyak esetében nem megengedett a pótvizsga. A művészeti iskolák rendszabályzata értelmében azon tanulók, akik a fő szaktantárgyból nem érnek el 6-os osztályzatot, alkalmatlannak minősülnek a szak folytatására és más tanintézményekbe irányítódnak, azaz eltanácsolódnak.